Tổng hợp các thẻ điều kiện trong Blogspot hay sử dụng

Blogger là một mã nguồn rất mạnh và phổ biến trên thế giới. Việc tùy biến các mẫu giao diện blogspot và chỉnh sửa lại giao diện chức năng và hiển thị theo ý thích của mình là điều mất rất nhiều thời gian và khó khăn đối với những bạn nào mới bắt đầu làm quen với nó.
 Thẻ điều kiện trong Blogspot phổ biến

Cũng như tôi vậy cũng phải mất vài tháng để có thể hiểu được phần nào về nó mặc dù chưa gọi là hoàn toàn nhưng cũng xin mạn phép chia sẻ với các bạn một số thẻ điều kiện trong blogspot cho những bạn nào có nhu cầu chỉnh sửa và thiết kế template.

Việc tối ưu các thẻ điều kiện này như thế nào cho nó hợp lý tôi xin hẹn lại các bạn trong các bài viết sau nhé. Và dưới đây là một số thẻ điều kiện trong blogspot

1. Chỉ hiện thị trên trang chủ (home)

 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isHomepage'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang chủ
</b:if> 

2. Chỉ hiện thị trên trang index (home, label, archive)

 <b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isMultipleItems'>
Nội dung chỉ hiển thị trên các trang index: trang chủ, trang hiển thị nhãn, trang lưu trữ
</b:if> 

3. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh (page)

 <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isPage'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tĩnh static page
</b:if> 

4. Chỉ hiện thị trên trang lưu trữ (archive)

 <b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:view.isArchive'>
Nội dung chỉ hiển thị trên tất cả các trang lưu trữ archive
</b:if> 

5. Chỉ hiện thị trên trang bài viết (post)

 <b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isPost'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang bài viết
</b:if> 

6. Chỉ hiện thị trên trang tĩnh & bài viết (page & post)

 <b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isSingleItem'>
Nội dung chỉ hiển thị với trang tĩnh và bài viết
</b:if>

7. Chỉ hiện thị trên trang nhất định

 <b:if cond='data:blog.url == "https://it269.blogspot.com/p/contact.html"'>
 Nội dung chỉ hiện thị trên trang https://it269.blogspot.com/p/contact.html
</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl path "https://it269.blogspot.com/p/contact.html"'>
Chỉ hiển thị trên trang có địa chỉ url https://it269.blogspot.com/p/contact.html
</b:if>

8. Chỉ hiện thị trên trang nhãn (label)

 <b:if cond='data:blog.searchLabel'>
 <!-- Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label -->
</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:view.isLabelSearch'>
Nội dung hiển thị trên tất cả các trang nhãn label
</b:if>

9. Chỉ hiện thị trên trang nhãn nhất định (label name)

 <b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "Blogger"
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond='data:view.isLabelSearch == "Blogger"'>
<!-- Nội dung chỉ hiển thị trên nhãn "Blogger"-->
</b:if> 

10. Chỉ hiện thị trên trang tác giả bài viết (author post)

 <b:if cond='data:displayname == "author-name"'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 

11. Chỉ hiện thị trên trang 404

 <b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi
</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:view.isError'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang lỗi
</b:if> 

12. Chỉ hiện thị khi có backlink

 <b:if cond='data:post.showBacklinks'>
Nội dung chỉ hiển thị khi có backlink
</b:if> 

13. Chỉ hiện thị trên trang mobile (khi kich hoạt giao diện mobile)

 <b:if cond='data:blog.pageType == "data:blog.isMobile"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile
</b:if> 
hoặc
 <b:if cond="data:blog.isMobile">
Nội dung chỉ hiển thị trên trang mobile
</b:if> 

14. Trên trang nhiều bài viết áp dụng bài viết đầu tiên

 <b:if cond='data:post.isFirstPost'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 

15. Trên trang post có link tiêu đề

 <b:if cond='data:post.link'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 

16. Mô tả ngắn gọn

 <data:post.snippet/>

17. Bài viết có dấu ngắt dòng

 <b:if cond='data:post.hasJumpLink'>
hoặc
 <b:if cond='data:blog.url != data:post.hasJumpLink'>
JumpLink test
 <data:post.jumpText/> 

18. Chỉ hiện thị trên trang kết quả tìm kiếm

 <b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;IT269&quot;'>
Nội dung chỉ hiện thị khi tìm kiếm từ khóa "IT269"
</b:if>

19. Hiển thị từ khóa kết quả tìm kiếm & trên trang kết quả tìm kiếm

 <b:if cond='data:blog.searchQuery'>
No posts for search: <data:blog.searchQuery/>
</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:blog.searchQuery == "IT269"'>
Nội dung chỉ hiển thị trên trang tìm kiếm với từ khóa "IT269"
</b:if>

hoặc
 <b:if cond='data:view.isSearch'> Nội dung cần hiện thị bao gồm trang tìm kiếm nhãn</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:view.isSearch and !data:view.isLabelSearch'> Nội dung cần hiện thị chỉ các trang tìm kiếm</b:if>
hoặc
 <b:if cond='data:blog.searchQuery'>
Nội dung hiển thị trên tất cả các trang tìm kiếm
</b:if>

20. Hiển thị nội dung nếu bài viết có ảnh thumbnail

 <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
Nội dung chỉ hiển thị với bài viết có ảnh thumbnail
</b:if>

21. Lấy ảnh đầu tiên trong post làm thumbnail

 <b:if cond='data:post.firstImageUrl'>
<img border='0' expr:src='data:post.firstImageUrl' expr:title='data:post.title' height='150px' width='190px'/>
</b:if>


22. Lấy ảnh thumbnail kích thước 72x72 auto

 <b:if cond='data:post.thumbnailUrl'>
<a expr:href='data:post.url'>
<img class='post-thumbnail' expr:alt='data:post.title' expr:src='data:post.thumbnailUrl' height='72px' width='72px'/></a>
 </b:if>

Kết hợp 1 điều kiện:

 <b:if cond='data:blog.pageType == &quot;index&quot;'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>

Kết hợp 2 điều kiện:

 <b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
Tao ở trang chủ
<b:else/>
<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
Tao ở trang nhãn
<b:else/>
Còn lại là của tao
</b:if>
</b:if>


23. Thẻ điều kiện khi bài viết có nhãn nào đó

 <b:if cond='data:post.labels any (l => l.name == "Tên nhãn")'>
Nội dung chỉ hiện thị ở trang nhãn
</b:if>
ngược lại
 <b:if cond='data:post.labels any (l => l.name != "Tên nhãn")'>
Nội dung không hiện thị ở trang nhãn
</b:if>

24. Hiển thị nội dung trên trang có số comments bằng một giá trị nào đó

 <b:if cond='data:post.numComments == number'>
Nội dung sẽ hiện thị khi số comment = 1 giá trị quy định
</b:if> 

25. Hiển thị nội dung trong tất cả các trang khi chức năng comment được kích hoạt

 <b:if cond='data:post.allowComments'>
Nội dung cần trình bày
</b:if> 

26. Hiển thị nội dung ở trang Preview (xem trước)

 <b:if cond='data:view.isPreview'>
Nội dung cần hiện thị
</b:if>

27. Các lệnh điều kiện: in, not in, and, or

 <b:if cond='data:blog.pageType in {"static_page","item"}'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 
 <b:if cond='data:blog.pageType not in {"static_page","item"}'>
Noi dung khong hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if> 
 <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" and data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi cho trang tinh & bai viet
</b:if>
 <b:if cond='data:blog.pageType == "static_page" or data:blog.pageType == "item"'>
Noi dung chi hien thi hoac trang tinh hoac bai viet
</b:if>

[update headline="Update"]Để lại bình luận bên dưới nếu bạn chưa rõ thông tin.[/update]